Armenian phrasebook

Mt. Ararat and Yerevan

Armenian (hayeren) is an Indo-European language not related closely to any other language. It is spoken by the Armenian people in the Republic of Armenia, Georgia, Nagorno-Karabakh and also by the Armenian diaspora all over the world. The estimate of speakers is 7 million.

It is divided into two main dialects: Western and Eastern. Eastern Armenian and its minor dialects are used by the Armenians living in Armenia. Western dialect is spoken by the members of Armenian diaspora whose ancestors fled Western Armenia (now in Turkey's Eastern Anatolia region) as a result of Armenian Genocide.

This phrasebook deals with the Eastern dialect, which is the official language of Armenia.

One important thing: in Armenian there are two ways of addressing people, informal and formal, like in German, French or Russian. For formal address the plural form of second person (pronoun դուք (douq)) should be used, while the informal is pronoun դու (doo).

Please note that very few people in Armenia speak English, but almost everyone perfectly knows Russian. People have no problems speaking that language (with a slightly guttural accent), but learning a couple of expressions in Armenian will still not only turn useful in practice but also warm the hearts of already hospitable Armenians.

Pronunciation guide

Aparan Alphabet park

Armenian language has its own unique alphabet of 39 letters (not rather similar to Hebrew characters) invented by Mesrop Mashtots in 405 AD. The appearance of it seems quite complex compared to Latin, but unlike English and many other languages, the spelling of Armenian is quite phonetic, so once you know the pronunciation of each letter, reading should not be a problem. On the other hand the reproduction of some sounds may be a bit difficult for foreigners, since Armenian has several unique consonants.

Words are stressed on the last syllable.

Here are the uppercase and lowercase versions of each letter, followed by its name in English and a pronunciation hint.

Vowels

Ա/ա ayb 
like father
Ե/ե yech 
like pet, but like yet when at the beginning of the word
Է/է eh 
like pet
Ը/ը ət 
like about (schwa)
Ի/ի eeni 
like pit
Ո/ո vo 
like dog, but like voice when at the beginning of the word
Ու/ու oo
like soon

Semi-Vowels

Յ/յ hee 
like yes
Հ/հ hoh 
like horse

Consonants

Carpets and Ladas in Yerevan
Բ/բ ben 
like big
Գ/գ gim 
like goat
Դ/դ da 
like dark
Զ/զ za 
like zoo
Թ/թ toh 
like tiger, aspirated
Ժ/ժ zhe 
like measure
Լ/լ lyun 
like light
Խ/խ kheh 
like Scottish loch or German Aachen
Ծ/ծ tsa 
like cats
Կ/կ ken 
like keep, unaspirated
Ձ/ձ dza 
like beds
Ղ/ղ ghat 
like French guttural "r", alternatively like Baghdad
Ski lift to Mt. Teghenis
Ճ/ճ tcheh 
like church
Մ/մ men 
like mouse
Ն/ն noo 
like north
Շ/շ sha 
like shark
Չ/չ cha 
like chicken
Պ/պ peh 
like sport, unaspirated
Ջ/ջ jeh 
like jar
Ռ/ռ ra 
rolled "r" as in Spanish
Ս/ս seh 
like swim
Վ/վ vev 
like vote
Տ/տ tyoon 
like stop, unaspirated
Ր/ր reh 
soft "r", like rest
Ց/ց tsoh 
like tsunami
Փ/փ pyoor 
like pot, aspirated
Ք/ք qeh 
like question, aspirated
Ֆ/ֆ feh 
like fork

Letter և (yev)

ԵՎ/և yev 
like devil, but read yev when at the beginning of the word

Phrase list

Basics

Common signs


The signs are always accompanied by English, but just in case:

OPEN 
ԲԱՑ Է
CLOSED 
ՓԱԿ Է
ENTRANCE 
ՄՈՒՏՔ
EXIT 
ԵԼՔ
PUSH 
ԴԵՊԻ ԴՈՒՐՍ
PULL 
ԴԵՊԻ ՆԵՐՍ
TOILET 
ԶՈՒԳԱՐԱՆ
MEN 
М
WOMEN 
Ж
FORBIDDEN 
ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է
Hello. 
Բարև ձեզ (bah-REV DZEZ)
Hello. (informal) 
Բարև (bah-REV)
How are you? 
Ինչպե՞ս եք (inch-PES EHQ?)
Fine, thank you. 
Լավ եմ, շնորհակալություն (LAV EM, shno-ra-ka-loo-TYOON)
What is your name? 
Ինչպե՞ս է ձեր անունը (inch-PES EH DZER ah-NOO-neh)
My name is Vahagn Petrosyan (for example). 
Իմ անունը Վահագն Պետրոսյան է (IM ah-NOO-neh Vahagn Petrosyan EH)
Nice to meet you. 
Շատ հաճելի է (SHAT ha-che-LIH EH)
Please. 
Խնդրեմ (khen-TREM)
Thank you. 
Շնորհակալություն (shno-ra-ka-loo-TYOON)
"Merci" a la French is used more often.
You're welcome. 
Չարժե (char-JEE)
Yes. 
Հա (informal)/Այո (polite) (huh/a-YO)
No. 
Չէ (informal)/Ոչ (polite) (cheh/voch)
Excuse me. (getting attention) 
Կներե՛ք (ke-neh-REHQ)
I'm sorry. (begging pardon) 
Ներողություն (neh-ro-ghoo-TYOON)
Goodbye 
Ցտեսություն (tse-teh-soo-TYOON)
I don't know Armenian. 
Ես հայերեն չգիտեմ (YES ha-yeh-REN che-gih-TEM)
Do you know English? 
Դուք անգլերեն գիտե՞ք (DOOQ an-gle-REN ghee-TEQ?)
Is there someone here who speaks English? 
Այստեղ ինչ-որ մեկն անգլերեն գիտի՞ (ay-STEGH inch-vor meKEH an-gle-REN ghee-TI?)
Help! 
Օգնությու՛ն (oq-noo-TYOON!)
Look out! / Careful! 
Զգու՛յշ (ZGOOYSH!)
"Have a nice day!" :)
Good morning. 
Բարի լույս (bah-REE LOOYS)
Good evening. 
Բարի երեկո (bah-REE yeh-reh-KO)
Good night 
Բարի գիշեր (bah-REE ghee-SHERE)
I don't understand. 
Ես չեմ հասկանում (YES CHEM has-kah-NOOM)
Where is the toilet? 
Որտե՞ղ է զուգարանը (vor-TEGH EH zoo-qah-RAHNE?)

Problems

Leave me alone. 
Ինձ հանգի՛ստ թողեք (INDZ han-GHEEST toh-GHEQ!)
Don't touch me! 
Ինձ մի՛ կպեք (INDZ MEE ke-PECK!)
I'll call the police. 
Ես միլի՛ցիա կկանչեմ (YES mee-LIH-tzi-ah ke-kahn-CHEM)
Police! 
Ոստիկանությու՛ն (vos-tih-kah-noo-TYOON!)
Stop! Thief! 
Բռնե՛ք գողին (bihr-NEQ go-GHEEN!)
I need your help. 
Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ (YES DZEHR og-noo-TYAHN kah-RIQN oo-NEM)
It's an emergency. 
Արտակարգ իրավիճակ է (ar-tah-KARQ ee-rah-vih-CHAK EH)
I'm lost. 
Ես մոլորվել եմ (YES mo-lor-VEL EM)
I lost my bag. 
Ես կորցրել եմ պայուսակս (YES korts-REL EM pah-yoo-SAKS)
I lost my wallet. 
Ես կորցրել եմ դրամապանակս (YES korts-REL EM drah-mah-pah-NAKS)
I'm sick. 
Ես հիվանդ եմ (YES hee-VAND EM)
I've been injured. 
Ես վիրավորված եմ (YES vee-rah-vor-VATS EM)
I need a doctor. 
Ինձ բժիշկ է հարկավոր (INDZ be-ZHISHK EH har-kah-VOR)
Can I use your phone? 
Կարո՞ղ եմ օգտվել ձեր հեռախոսից (kah-ROGH EHM oq-TVEHL DZER heh-rah-KHO-sitz?)

Numbers

The world heritage listed cathedral in Echmiadzin, from 301AD
0 
զրո (zro)
1 
մեկ (mehk)
2 
երկու (yer-KOU)
3 
երեք (yeh-REQ)
4 
չորս (chorse)
5 
հինգ (hyng)
6 
վեց (vehts)
7 
յոթ (yote)
8 
ութ (oote)
9 
ինը (eene)
10 
տաս (tahs)
11 
տասնմեկ (tahs-ne-MEHK)
12 
տասներկու (tahs-ne-yer-KOU)
13 
տասներեք (tahs-ne-yeh-REQ)
14 
տասնչորս (tahs-ne-CHORSE)
Traditional Armenian martial dance
15 
տասնհինգ (tahs-ne-HYNG)
16 
տասնվեց (tahs-ne-VEHTS)
17 
տասնյոթ (tahs-ne-YOTE)
18 
տասնութ (tahs-ne-OOTE)
19 
տասնինը (tahs-ne-EENE)
20 
քսան (QSAHN)
21 
քսանմեկ (qsahn-MEHK)
22 
քսաներկու (qsahn-yer-KOU)
23 
քսաներեք (qsahn-yeh-REQ)
30 
երեսուն (yeh-reh-SOON)
40 
քառասուն (qah-rah-SOON)
50 
հիսուն (hee-SOON)
60 
վաթսուն (vaht-SOON)
70 
յոթանասուն(yoh-tah-nah-SOON)
80 
ութսուն (oote-SOON)
90 
իննսուն (een-ne-SOON)
Fall foliage at a canyon near Djermuk
100 
հարյուր (hahr-YOOR)
200 
երկու հարյուր (yer-KOU hahr-YOOR)
300 
երեք հարյուր (yeh-REQ hahr-YOOR)
500 
հինգ հարյուր (heeng hahr-YOOR)
1000 
հազար (hah-ZAHR)
2000 
երկու հազար (yer-KOU hah-ZAHR)
1,000,000 
միլիոն (mil-lih-YONE)
1,000,000,000 
միլիարդ (mil-lih-YARD)
1,000,000,000,000 
տրիլիոն (tree-lih-YONE)
Number _____ (train, bus, etc.) 
Համար _____ (huh-MAHR)
half 
կես (kehs)
less 
պակաս (pah-KAHS)
more 
ավել (ah-VELE)

Time

now 
հիմա (hee-MAH)
later 
ավելի ուշ (ah-VELY OUSH)
before 
ավելի շուտ (ah-VELY SHOOT)
morning 
առավոտ (ah-rah-VOTE)
afternoon 
ցերեկ (tseh-RECK)
evening 
երեկո (yeh-reh-KOH)
night 
գիշեր (ghee-SHERE)

Clock time

13:28 at Gyumru railway station
one o'clock AM 
գիշերվա ժամը մեկը (ghee-shere-VAH ZHAH-meh MEH-ke)
two o'clock AM 
գիշերվա ժամը երկուսը (ghee-shere-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se)
ten o'clock AM 
առավոտյան ժամը տասը (ah-rah-vote-YAHN ZHAH-meh TAH-se)
noon 
կեսօր (kess-ORE)
one o'clock PM 
ցերեկվա ժամը մեկը (tzeh-reck-VAH ZHAH-meh MEH-ke)
two o'clock PM 
ցերեկվա ժամը երկուսը (tzeh-reck-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se)
ten o'clock PM 
երեկոյան ժամը տասը (yeh-reh-ko-IAN ZHAH-meh TAH-se)
midnight 
կեսգիշեր (kehs-ghee-SHERE)

Duration

_____ second(s) 
_____ վայրկյան (vair-kian)
_____ minute(s) 
_____ րոպե (ro-PEH)
_____ hour(s) 
_____ ժամ (zhum)
_____ day(s) 
_____ օր (ore)
_____ week(s) 
_____ շաբաթ (sha-PATT)
_____ month(s) 
_____ ամիս (uh-MEES)
_____ year(s) 
_____ տարի (tah-REE)

Days

today 
այսօր (ice-ORE)
yesterday 
երեկ (yeh-RECK)
tomorrow 
վաղը (vah-GHE)
this week 
այս շաբաթ (ice sha-PATT)
last week 
անցած շաբաթ (un-TZATZ sha-PATT)
next week 
մյուս շաբաթ (myoose sha-PATT)
Monday 
երկուշաբթի (yehr-kou-SHUPTY)
Tuesday 
երեքշանթի (yeh-reck-SHUPTY)
Wednesday 
չորեքշաբթի (choh-reck-SHUPTY)
Thursday 
հինգշաբթի (heeng-SHUPTY)
Friday 
ուրբաթ (oor-PAHT)
Saturday 
շաբաթ (sha-PATT)
Sunday 
կիրակի (kih-rah-KEE)

The weeks start with Mondays.

Months

Mashtots Avenue in Yerevan downtown in February
January 
հունվար (hoon-VAHR)
February 
փետրվար (peh-ter-VAHR)
March 
մարտ (mart)
April 
ապրիլ (uh-PREEL)
May 
մայիս (muh-YEES)
June 
հունիս (hoo-NEES)
July 
հուլիս (hoo-LEES)
August 
օգոստոս (oh-gos-TOSE)
September 
սեպտեմբեր (sep-tem-BERE')
October 
հոկտեմբեր (hock-tem-BERE)
November 
նոյեմբեր (no-yem-BERE)
December 
դեկտեմբեր (deck-tem-BERE)

Writing dates

Dates are written in dd.mm.yy format.

Colors

Colorful Edgar Allan Poe graffiti. And the beauty salon is this way.
black 
սև (SEV)
white 
սպիտակ (spee-TAK)
gray 
մոխրագույն (mokh-rah-GOOYN)
red 
կարմիր (kar-MEER)
blue 
կապույտ (kah-POOYT)
blue 
երկնագույն (yer-knah-GOOYN) (light-blue or cyan)
yellow 
դեղին (deh-GHEEN)
green 
կանաչ (kah-NACH)
orange 
նարնջագույն (nah-ryn-jah-GOOYN)
purple 
մանուշակագույն (mah-noo-shah-kah-GOOYN)
pink 
վարդագույն (var-dah-GOOYN)
brown 
շագանակագույն (shah-gah-nah-kah-GOOYN)

Transportation

Metro train in Yerevan

Bus and train

How much is a ticket to _____? 
Ի՞նչ արժե տոմսը դեպի _____ ։ (inch are-ZHEH tom-SE deh-PEE _____?)
One ticket to _____, please. 
Մեկ _____-ի տոմս, խնդրում եմ։ (meck _____-ee tomse, khend-ROOM ehm)
Where does this train/bus go? 
Ու՞ր է գնում այս գնացքը/ավտոբուսը։ (oore eh gnoome ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?)
Where is the train/bus to _____? 
Որտե՞ղ է _____-ի գնացքը/ավտոբուսը։ (vore-TEGH eh _____-ee GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?)
Does this train/bus stop in _____? 
Այս գնացքը/ավտոբուսը կանգնու՞մ է _____։ (ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se kung-NOOM eh _____?)
When does the train/bus for _____ leave? 
Ե՞րբ է շարժվում _____-ի գնացքը/ավտոբուսը։ (yerb eh sharzh-VOOM _____-ee GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?)
When will this train/bus arrive in _____? 
Ե՞րբ է այս գնացքը/ավտոբուսը հասնում _____։ (yerb eh ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se hus-NOOM ____?)

Directions

How do I get to _____ ? 
Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել _____։ (inch-PESE kah-ROGH ehm hus-NELE)
...the train station? 
...գնացքի կայարան։ (gnuts-QEEH kah-yah-RUHN?)
...the bus station? 
...ավտոկայան։ (uf-toh-kuh-YUHN?)
...the airport? 
...օդակայան։ (o-tuck-eye-UHN?)
...downtown? 
...կենտրոն։ (ken-TRONE?)
...the _____ hotel? 
..._____ հյուրանոցը։ (hyoo-rah-NO-tze?)
...the American/Canadian/Australian/British embassy? 
...ամերիկյան/կանադական/ավստրալական/բրիտանական դեսպանատուն։ (americIAN/canadaKUHN/britanaKUHN des-pah-nah-TOONE?)
Where are there a lot of... 
Որտե՞ղ կան շատ... (vore-TEGH kuhn shut...)
...hotels? 
...հյուրանոցներ։ (hyoo-ruh-notz-NERE)
...restaurants? 
...ռեստորաններ։ (res-toh-run-NERE)
...bars? 
...բարեր։ (bah-RERE)
...sites to see? 
...տեսարժան վայրեր։ (tess-are-ZHUHN wire-ERE)
Can you show me on the map? 
Կարո՞ղ եք ցույց տալ քարտեզի վրա։ (kuh-ROGH ehq tsooyts tuhl car-teh-ZEE vrah?)
street 
փողոց (po-GHOTSE)
For Yerevan turn left, for Echegnadzor turn right
Turn left. 
Թեքվեք ձախ։ (teck-VECK dzakh)
Turn right. 
Թեքվեք աջ։ ( teck-VECK uch)
left 
ձախ (dzakh)
right 
աջ (uch)
straight ahead 
ուղիղ (ou-GHEEGH)
towards the _____ 
դեպի _____ (deh-PEE)
past the _____ 
_____ անցած (un-TZUTZ)
before the _____ 
_____ չհասած (che-huh-SUTZ)
Watch for the _____. 
Փնտրեք _____։ (pen-TREHQ)
intersection 
խաչմերուկ (khach-meh-ROOKE)
north 
հյուսիս (hyoo-SIS)
south 
հարավ (hah-RUFF)
east 
արևելք (ah-rev-ELKE)
west 
արևմուտք (ah-rev-MOOTKE)
uphill 
վերև (veh-REVE)
downhill 
ներքև (ner-KEVE)

Taxi

Taxi! 
Տաքսի՛։ (taxi)
Take me to _____, please. 
Տարեք ինձ _____, խնդրում եմ։ (tuh-RECK indz _____, khend-ROOM ehm)
How much does it cost to get to _____? 
Քանիսո՞վ կտանեք _____։ (kuh-nee-SOVE ke-tuh-NECK _____?)
Take me there, please. 
Տարեք ինձ այնտեղ, խնդրում եմ։ (tuh-RECK indz ine-TEGH, khend-ROOM ehm)

Lodging

Street signs in Yerevan, including two for a hotel
Do you have any rooms available? 
Ազատ սենյակներ ունե՞ք։ (uh-ZUT sen-yuck-NERE ou-NECK?)
How much is a room for one person/two people? 
Որքա՞ն արժե մեկ/երկու հոգանոց սենյակը։ (vore-CUNN are-ZHEH meck/yer-KOU ho-qa-NOTZE sen-YUCK-e?)
Does the room come with... 
Այս սենյակում կա՞... (ice sen-yuck-OUM ka)
...bedsheets? 
...սավաններ։ (sa-VAN-nere?)
...a bathroom? 
...լոգարան։ (lo-ga-RUN?)
...a telephone? 
...հեռախոս։ (heh-ruh-KHOSE?)
...a TV? 
...հեռուստացույց։ (heh-roo-sta-TSOOYTS)
May I see the room first? 
Կարո՞ղ եմ նախօրոք նայել սենյակը։ (kah-ROGH ehm nah-kho-ROCK nah-YELE sen-YUCK-e)
Do you have anything...? 
Իսկ ունե՞ք ինչ-որ բան ավելի... (isk ou-NECK inch-VORE bun ah-veh-LY...)
...quieter? 
...հանգիստ։ (hun-GEEST)
...bigger? 
...մեծ։ (mets)
...cleaner? 
...մաքուր։ (mah-KOORE)
...cheaper? 
...էժան։ (eh-ZHUN)
OK, I'll take it. 
Լավ, ես այն վերցնում եմ։ (luv, yes ine verts-NOOM ehm)
I will stay for _____ night(s). 
Ես կմնամ _____ գիշեր։ (yes ke-me-NUHM _____ gee-SHERE)
Can you suggest another hotel? 
Կարո՞ղ եք ուրիշ հյուրանոց առաջարկել։ (kuh-ROGH ehq ou-REESH hyoo-ruh-NOTS ah-ruh-chur-KELE?)
Do you have a safe? 
Դուք ունե՞ք սեյֆ։ (dooq ou-NECK safe?)
...lockers? 
...փակովի պահարան։ (pah-ko-VEE pa-huh-RUN?)
Is breakfast/supper included? 
Նախաճաշը/ընթրիքը ներառվա՞ծ է։ (nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e neh-rar-VUTZ eh?)
What time is breakfast/supper? 
Ե՞րբ է նախաճաշը/ընթրիքը։ (yerp eh nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e?)
Please clean my room. 
Խնդրում եմ, մաքրեք իմ սենյակը։ (khend-ROOM ehm, muck-RECK eem sen-YUCK-e)
Can you wake me at _____? 
Կարո՞ղ եք ինձ արթնացնել _____-ին: (kuh-ROGH ehq eendz art-nuts-NELE _____-een?)
I want to check out. 
Ես ուզում եմ դուրս գրվել։ (yes ou-ZOOM ehm dourse ger-VEHL)

Money

Do you accept American/Australian/Canadian dollars? 
Դուք ընդունու՞մ եք ամերիկյան/ավստրալական/կանադական դոլլարներ (DOOQ yn-du-NUM EH americYAN/avstralaKAN/canadaKAN dol-lar-NER)
Do you accept British pounds? 
Դուք ընդունու՞մ եք անգլիական ֆունտեր (DOOQ yn-du-NUM EH ang-lee-aKAN foon-TER)
Do you accept credit cards? 
Դուք ընդունու՞մ եք կրեդիտային քարտեր (DOOQ yn-du-NUM EH kre-dit-AYIN qar-TER)
Can you change money for me? 
Կարո՞ղ եք ինձ համար փող փոխանակել (Kah-ROGH EH IND ha-MAR POGH pox-an-a-KEHL)
Where can I get money changed? 
Որտե՞ղ կարող եմ փոխանակել իմ փողը (Or-TEGH kah-ROGH EM pox-a-na-KEHL IM po-GHY)

Eating

Café in Yerevan
A table for one person/two people, please. 
Սեղան մեկ/երկու հոգու համար, խնդրում եմ (seh-GHUN meck/yer-KOU ho-KOO ha-MAHR, khent-ROOM ehm)
Can I look at the menu, please? 
Կարո՞ղ եմ նայել մենյուն, խնդրում եմ։ (kuh-ROGH ehm nah-YELE meh-NEWN?)
Can I look in the kitchen? 
Կարո՞ղ եմ նայել խոհանոցը։ (kuh-ROGH ehm neye-ELE kho-huh-NOTES-e)
Is there a house specialty? 
Դուք ունե՞ք ֆիրմային ուտեստ։ (dooq ou-NECK firm-eye-IN ou-TEST?)
Is there a local specialty? 
Տեղական խոհանոցից ի՞նչ ունեք։ (teh-gha-KUHN kho-huh-NOTES-its inch ou-NECK?)
I'm a vegetarian. 
Ես միս չեմ ուտում։ (yes miss chem ou-TOOM)
I don't eat pork. 
Ես խոզի միս չեմ ուտում։ (yes kho-ZEE miss chem ou-TOOM)
I don't eat beef. 
Ես տավարի միս չեմ ուտում։ (yes tah-vah-REE miss chem ou-TOOM)
I only eat kosher food. 
Ես ուտում եմ միայն կոշեր ուտելիք։ (yes ou-TOOM ehm mee-INE ko-SHER ou-teh-LEAK)
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard) 
Կարո՞ղ եք այն պակաս յուղային սարքել։ (kuh-ROGH eck ine pah-KUS you-gha-YEEN sahr-KELE?)
a la carte 
ընտրությամբ (en-true-TYAMBE)
breakfast 
նախաճաշ (nuh-khuh-CHASH)
lunch 
լանչ (lunch)
supper 
ընթրիք (en-TRICK)
Khorovats, Armenian barbecue
I want _____. 
Ես ուզում եմ _____։ (yes ou-ZOOM ehm _____)
I want a dish containing _____. 
Ուզում եմ ուտեստ, պարունակող _____։ (ou-ZOOM ehm ou-TEST, puh-roo-nah-KOGH _____)
chicken 
հավի միս (huVEE miss)
beef 
տավարի միս (tuh-vah-REE miss)
fish 
ձուկ (dzouke)
ham 
խոզի միս (kho-ZEE miss)
sausage 
երշիկ (yere-SHICK)
cheese 
պանիր (pah-NEERE)
eggs 
ձու (dzou)
salad 
սալաթ (saLAT)
(fresh) vegetables 
(թարմ) բանջարեղեն ((turm) bun-jar-eh-GHENE)
(fresh) fruit 
(թարմ) միրգ ((tarm) mirg)
bread 
հաց (hatz)
toast 
տոստ (toast)
noodles 
մակարոնեղեն (ma-ca-ro-ne-GHEN)
rice 
բրինձ (breendz)
beans 
լոբի (loBY)
May I have a glass/cup of _____? 
Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի բաժակ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee bah-ZHUCK ______?)
May I have a bottle of _____? 
Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի շիշ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee SHISH _____?)
Would you like some traditional music with your dinner?
coffee 
սուրճ (soorch)
tea 
թեյ (tey)
juice 
հյութ (hyoot)
(bubbly) water 
հանքային ջուր (hun-kuh-YEEN joure)
water 
ջուր (joure)
beer 
գարեջուր (guh-reh-JOURE)
red/white wine 
կարմիր/սպիտակ գինի (kar-MEERE/spee-TUCK gee-NEE)
May I have some _____? 
Կբերե՞ք ինձ մի փոքր _____։ (ke-beh-RECK indz mee poker _____?)
salt 
աղ (ugh)
black pepper 
սև բիբար (sev bee-BAR)
butter 
կարագ (kuh-RUCK)
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
Ներեցեք, մատուցող։ (neh-re-TSECK, ma-too-TSOGH?)
I'm finished. 
Ես ավարտեցի։ (yes uh-vur-teh-TSEE)
It was delicious. 
Շատ համեղ եր։ (shut hum-EGH ehr)
Please clear the plates. 
Կարող եք հավաքել սեղանը։ (kuh-ROGH eck huh-vuck-ELE seh-GHA-ne)
The check, please. 
Հաշիվը, խնդրում եմ։ (huh-SHE-ve, khend-ROOM ehm)

Bars

Ararat brandy is likely Armenia's most famous liquor
Do you serve alcohol? 
Ալկոհոլ վաճառու՞մ եք (alcohole vuh-chuh-ROOM eck?)
Is there table service? 
Այստեղ մատուցողներ կա՞ն (ice-TEGH muh-too-tsogh-NERE kuhn?)
A beer/two beers, please. 
Մեկ/երկու հատ գարեջուր, խնդրում եմ (meck/yer-KOU hut guh-re-JOURE, khen-TROOM ehm)
A glass of red/white wine, please. 
Մեկ բաժակ կարմիր/սպիտակ գինի, խնդրում եմ (meck buh-ZHUCK kuhr-MEER/spee-TUCK gee-NEE, khen-TROOM ehm)
A bottle, please. 
Մեկ շիշ, խնդրում եմ (meck shish, khen-TROOM ehm)
whiskey 
վիսկի (whiskey)
vodka 
օղի (o-GHEE)
rum 
ռոմ (rome)
water 
ջուր (joure)
club soda 
գազավորված ջուր (gazavor-VUHTS joure)
tonic water 
տոնիկ (tonic)
orange juice 
նարնջի հյութ (nuh-ren-JEE hyoute)
Coke (soda) 
կոլա (cola)
Do you have any bar snacks? 
Զակուսկի ունե՞ք (zuh-koos-KEE ou-NECK?)
One more, please. 
Մեկ հատ էլ, խնդրում եմ (meck hut el, khen-TROOM ehm)
Another round, please. 
Կրկնեք, խնդրում եմ (kirk-NECK, khen-TROOM ehm)
When is closing time? 
Ե՞րբ եք փակվում (yerpe eck puck-VOOM?)
Cheers! 
Ձեր կենացը (dzere keh-NUTS-e!)

Shopping

Roadside mushroom vendors
Do you have this in my size? 
Ունե՞ք սրանից իմ չափսի։ (ou-NECK sruh-NITS eem chup-SEE?)
How much is this? 
Սա ի՞նչ արժե։ (suh inch are-ZHEH?)
That's too expensive. 
Շատ թանկ է։ (shut tunk eh)
Would you take _____? 
Դուք ընդունու՞մ եք _____։ (dooq en-too-NOOM eck _____?)
expensive 
թանկ (tunk)
cheap 
էժան (eh-ZHUN)
I can't afford it. 
Ես ինձ այն չեմ կարող թույլ տալ։ (yes indz ine chem kuh-ROGH tooyle tuhl)
I don't want it. 
Ես այն չեմ ուզում։ (yes ine chem ou-ZOOM)
You're cheating me. 
Դուք ինձ խաբում եք։ (dooq indz khuh-POOM eck)
I'm not interested. 
Պետք չէ: (petck cheh)
OK, I'll take it. 
Լավ, վերցնում եմ այն։ (luv, ver-TSNOOM ehm ine)
Can I have a bag? 
Տոպրակ կտա՞ք։ (top-RUCK ke-TUCK?)
Do you ship (overseas)? 
Առաքում ունե՞ք (արտասահման) (uh-ruck-OUM ou-NECK (are-tuh-suh-MUN)?)
Phone shop and pharmacy
I need... 
Ինձ պետք է... (eendz petck eh...)
...toothpaste. 
...ատամի պաստա։ (uh-TUMMY pasta)
...a toothbrush. 
...ատամի խոզանակ։ (uh-TUMMY kho-zuh-NUCK)
...tampons. 
...տամպոններ։ (tum-pone-NERE)
...soap. 
...օճառ։ (o-CHUR)
...shampoo. 
...շամպուն։ (sham-POON)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) 
...ցավազրկող։ (tsuh-vuh-zer-KOGH)
...cold medicine. 
...մրսածության դեղ։ (mer-suh-tsoo-TSYUHN degh)
...stomach medicine. 
...ստամոքսի դեղ։ (stuh-moe-XEE degh)
...a razor. 
...բրիտվա։ (brit-VUH)
...an umbrella. 
...անձրևանոց։ (un-dzreh-vuh-NOTS)
...sunblock lotion. 
...զագառի քսուք։ (zuh-guh-REE qsoock)
...a postcard. 
...բացիկ։ (buh-TSICK)
...postage stamps. 
...նամականիշեր։ (nuh-muh-kuh-nee-SHERE)
...batteries. 
...էլեմենտներ։ (element-NERE)
...writing paper. 
...թուղթ։ (tookht)
...a pen. 
...գրիչ։ (greech)
...English-language books. 
...անգլերեն գրքեր։ (un-gle-RENE ger-KERE)
...English-language magazines. 
...անգլերեն ժուռնալներ։ (un-gle-RENE zhour-nul-NERE)
...an English-language newspaper. 
... անգլերեն թերթեր։ (un-gle-RENE ter-TERE)
...an English-Armenian dictionary. 
...անգլերեն-հայերեն բառարան։ (un-gle-RENE high-eh-RENE buh-ruh-RUN)
...an Armenian-English dictionary. 
...հայերեն-անգլերեն բառարան։ (high-eh-RENE un-gle-RENE buh-ruh-RUN)

Driving

Simpler variant of gas station on the Armenian countryside
I want to rent a car. 
Ես ուզում եմ մեքենա վարձել։ (yes ou-ZOOM ehm meh-keh-NUH vuhr-TSELE)
Can I get insurance? 
Կարո՞ղ եմ ապահովագրել։ (kuh-ROGH ehm uh-puh-hove-uh-GRELE?)
stop (on a street sign) 
STOP
one way 
միակողմանի երթևեկություն (mia-kogh-muh-NEE yer-teh-veh-kou-TYOON)
yield 
զիջել ճանապարհը (zee-CHELE chuh-nuh-PUR-he)
no parking 
կանգառն արգելվում է (kuhn-GUHRN are-kel-VOOM eh)
speed limit 
արագության սահմանափակում (uh-rug-oot-YUHN suh-muh-nuh-puh-KOOM)
gas (petrol) station 
բենզալցակայան (ben-zuh-le-tsuh-kuh-YUHN)
petrol 
բենզին (ben-ZENE)
diesel 
դիզել (diesel)

Authority

Armenian police officers
I haven't done anything wrong. 
Ես ոչինչ չեմ արել։ (yes vo-CHINCH chem a-REHL)
It was a misunderstanding. 
Տեղի է ունեցել թյուրիմածություն։ (teh-GHEE eh ou-neh-TSELE tyou-ree-muh-tsoo-TYOON)
Where are you taking me? 
Ու՞ր եք ինձ տանում։ (oor eck eendz tah-NOOM?)
Am I under arrest? 
Ես ձերբակալվա՞ծ եմ։ (yes dzer-buh-cuhl-VUHTS ehm?)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Ես ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական քաղաքացի եմ։ (yes americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canadaKAN ka-gha-ka-TSEE ehm)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
Ես ուզում եմ խոսել ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական դեսպանատան հետ։ (yes oo-ZOOM ehm kho-SEL americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canadaKAN des-pan-a-TAN het)
I want to talk to a lawyer. 
Ես ուզում եմ խոսել իրավապաշտպանի հետ։ (yes ou-ZOOM ehm kho-SELE ee-ruh-vuh-puhsht-PUH-nee het)
Can I just pay a fine now? 
Չե՞մ կարող փոխարենը տուգանքը տեղում վճարել։ (chem kuh-ROGH poh-khuh-REH-ne tou-GUN-ke teh-GHOUM ve-chuh-RELE?)
NB. This is a working and efficient method in this country.
Can I have a receipt? (if you pay a fine on the spot, insist on one, or you're giving a bribe)
Ստացական կտա՞ք։ (stats-a-kan kuh-TAK?)
This article is issued from Wikivoyage - version of the Monday, March 21, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.