Edit

wikiHow:Swedish Language Project

English/Engelska:


wikiHow's long term vision is to make a free how-to manual available to everyone on earth. To do this, we need to build wikiHow in multiple languages. The method we use to do this is described in the Language Version Process. Right now the Swedish language is in the "project phase" where we try to sign up enough dedicated volunteers to build a live wikiHow.


Svenska/Swedish: wikiHows långsiktiga vision är att skapa en fri how to-manual tillgänglig för alla länder på jorden. För att göra detta behöver vi bygga upp versioner av wikiHow på flera olika språk. Metoden vi använder för att göra dett beskrivs i språkversionsprocessen. Just nu är det svenska wikiHow i en "projektfas" där vi försöker få tillräckligt många frivilliga att anteckna sig för att skapa ett levande wikiHow.

EditWhat We Need/Vad vi behöver

English/engelska:

 • At least one volunteer who wants to be the dedicated go-between for the English and Swedish wikiHow communities. This person should be an editor of the English wikiHow who has some familiarity with way wikiHow works. Being a go-between can involve a significant time commitment so only volunteer if you truly want the job.
 • Several other speakers of the Swedish language that plan to contribute to the new wikiHow.
 • A few volunteers who will help translate the language file from English to Swedish .
 • A few volunteers to create some basic documentation pages in the Swedish wikiHow so new editors know how to get started. Important pages like the Writer's Guide, About wikiHow need to be translated.

Svenska/Swedish:

 • Åtminstone en frivillig som vill vara en "go-between" för de engelskspråkiga och svenskspråkiga wikiHow-commynityn. Denna person ska också gärna vara en redigerare på engelskspråkiga wikiHow som har (åtminstone) lite bekantskap med hur wikiHow fungerar. Att vara en go-between kan ta mycket tid så anmäl dig som frivillig endast om du verkligen vill ha jobbet.
 • Flera andra svenskspråkiga som planerar att bidra till den nya wikiHow:en.
 • Några frivilliga som hjälper till att översätta språkfilerna från engelska till svenska.
 • Några frivilliga som skapar grundläggande dokumentation på svenskspråkiga wikiHow så att nya redigerare vet hur de ska börja. Viktiga sidor såsom Writer's Guide (Skrivarguide) och About wikiHow (Om wikiHow) behöver översättas.

EditBuild a Team of Volunteers/Bygg ett lag volontärer

English/engelska: We need to have a team of volunteers who are plan to contribute to a wikiHow in this language if we build it.


To sign up, first create an account and then sign your wiki signature below by writing ~ 4 times so it looks like ~~~~:


Svenska/Swedish: Vi behöver en grupp frivilliga som planerar att bidra till ett wikiHow i detta språk om vi bygger det.


För att skriva upp dig (på listan över volontärer), skapa först ett konto och signera sedan med din wikisignatur nedan genom att skriva ~ fyra gånger så att det ser ut såhär ~~~~:


Write your name here by editing this page and typing ~~~~/Skriv ditt namn här genom att redigera denna sida och skriva ~~~~

 1. Where next Columbus? 22:35, 26 April 2008 (GMT) (not as go-between/inte som go-between)
 2. The Reader 18:14, 22 May 2008 (GMT) (nice idea, I could translate help pages, translate the language files and contribute/bra ide, jag kan översätta hjälpsidor, översätta språkfilerna och bidra)
 3. Globox85 13:20, 20 September 2009 (GMT) (I could be a go-between/Jag kan vara en go-between)
 4. Weaxzezz 16:28, 20 December 2009 (GMT) (I can translate whatevers needed and contribute to the new wiki./Jag kan översätta det som behövs och bidraga tillet nya wikit.)
 5. Markus2142 19:54, 25 april 2010 (GMT) (I would like to be help translating.Sounds fun just want to help./Jag skulle vilja att hjälpa att översätta.Låter kul vill bara hjälpa.
 6. Mindeka 22:39, 12 January 2011 (GMT) (I would gladly help to translate pages. Sounds like fun./ Jag hjälper gärna till att översätta sidor. Låter roligt.)
 7. Samuelsundin 09:45, 29 May 2011 (UTC) (I can help translating the language files and contributing to the wiki/Jag kan hjälpa till med att översätta språkfilerna och bidra till wiki:n)
 8. Withdrawn 13:58, 29 June 2011 (GMT) (I would love to translate articles into Swedish. / Jag skulle gärna vilja översätta artiklar till svenska.)
 9. Bowser Jr 19:41, 4 October 2011 (UTC) ( would love to translate into swedish/skulle älska att översätta till svenska)
 10. DoggyGuy 16:48, 15 October 2014 (CST) (I can help, but I will need someone to guide me/Jag kan hjälpa till, men jag kommer att behöva någon att vägleda mig)
 11. Timme98 14:10, 5 January 2015 (UTC) (I would be more than happy to translate some articles/Jag vill mer än gärna översätta artiklar till svenska)
 12. GinnyDiggory 03:58 pm, 28 April 2016 (I can do whatever you want!/Jag kan göra vad du än vill!)

EditNext Steps/Nästa steg

English/engelska: Once we have enough people and at least one go-between who is also a regular editor on the English wikiHow we will be able to proceed. To accelerate this process you might consider trying to recruit new members. If you have any questions, please feel free to email Jack at wiki@wikiHow.com. Write "Jack" in the subject line to get past the spam filters.


Svenska/Swedish: När vi har tillräckligt med folk och minst en go between som även ofta redigerar på engelskspråkiga wikiHow kommer vi kunna gå vidare, För att påskynda på denna process kan du försöka rekrytera nya medlemmar. Om du har några frågor så e-maila gärna Jack på wiki@wikiHow.com. Skriv "Jack" på ämneslinjen för att komma förbi spamfiltren.

EditTranslation of pages/Översattning av sidor

English/engelska: The Reader is translating some important pages about wikiHow, as sub pages to this page, and links to the translations form here. A good list of important pages to translate is at wikiHow:Italian-wikiHow-Project#Partially Translated Pages. Please translate more, and improve the existing translations.

Comments: A few sentences and words are (probably) bad translated. This may cause incorrect information.

Comments: A few sentences and words are (probably) bad translated. This may cause incorrect information. Some phrases are not translated at all.

Comments: Translation finnished!

Comments: One phrase is (probably) bad translated.

Comments: Translation finnished!

Comments: Translation not started.

Word list

This is a word list for wikiHow related (maybe) hard translated words and phrases:

 • How to... - Hur man...
 • wikiHow - wikHow (both a wikiHow article and the website)
 • merge - infoga/slå ihop
 • edit - redigera
 • category - kategori
 • Writer's Guide - Skrivarguiden

Svenska/Swedish The Reader översätter några viktiga sidor om wikiHow, som undersidor till denna sida, och länkar till översättningarna härifrån. En bra lista över viktiga sidor att översätta finns på wikiHow:Italian-wikiHow-Project#Partially Translated Pages. Du får gärna översätta mer och förbättra dem existerande översättningarna.

Kommentarer: Några meningar och ord är (troligtvis) dåligt översatta. Detta kan orsaka inkorrekt information.

Kommentarer: Några meningar och ord är (troligtvis) dåligt översatta. Detta kan orsaka inkorrekt information. Vissa fraser är även oöversatta.

Kommentarer: Översättningen klar!

Kommentarer: En fras är (troligtvis) dåligt översatt.

Kommentarer: Översättning klar!

Kommentarer: Översättning ej påbörjad.

Ordlista

Detta är en ordlista för wikiHow-relaterade (möjligtvis) svåröversatta ord och fraser:

 • How to... - Hur man...
 • wikiHow - wikHow (både en wikiHow-artikel och webbplatsen)
 • merge - infoga/slå ihop
 • edit - redigera
 • category - kategori
 • Writer's Guide - Skrivarguiden

EditAnnouncements/tillkännagivanden

English/engelska:

 • 24 May 2008: The Reader translates the project page into Swedish.
 • 23 May 2008: The Reader starts translating the important help pages through creating a translation of About-wikiHow, wikiHow:Swedish Language Project/About wikiHow.
 • 22 May 2008: The Reader becomes the second member of the project.
 • 27 April 2008: Where-next-Columbus? becomes the first member of this project.
 • 26 May 2007: Jack H creates this project.

Svenska/Swedish:

 • 24 maj 2008: The Reader översätter projektsidan till svenska.
 • 23 maj 2008: The Reader börjar översätta de viktiga hjälpsidorna genom att skapa en översättning av About-wikiHow, wikiHow:Swedish Language Project/About wikiHow.
 • 22 maj 2008: The Reader blir den andra medlemmen i detta projekt.
 • 27 april 2008: Where-next-Columbus? blir den första medlemmen i detta projekt.
 • 26 maj 2007: Jack H skapar detta projekt.

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects | Swedish