Edit

wikiHow:Buryat wikiHow Project/Welcome

Сайн байна! Таатай морилогты!!

Бидэ эгээл ехэ зүбшэлнүүдэй энциклопеди хамта байгуулнабди. Бидэ танай туhаламжа сэгнэнэбди. Энэ проектын хабаадалсагша хадаа, таниие эндэ маша халуунаар амаршалнаб. Энэ проектын талаар танай асуудалнуудта харюусажа, туhалха гэжэ оролдохоб. hайн даа!
Оролто
Туhаламжа
Теэд юун хэхэ еhотой?
Элдэб

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects

Thanks to all authors for creating a page that has been read 106 times.