Edit

wikiHow:Buryat wikiHow Project/Main Page

wikiHow-то таатай морилогты!


wikiHow гээшэ олон хүнэй бэшэhэн ажал юм, зорилгонь гэхэдэ дэлхэй дээрэ эгээл exэ, эгээл hонирхолтой "Яажа" гэhэн заабаринууд. Танай туhаламжаар хүн бүхэнэй ажабайдалда үдэр бүри хэрэгтэй болодог элдэб заабаринуудай сайт байгуулжа шадахабди. Мүнөө үедэ wikiHow сайт дээрэ 193,229 үгүүлэл бэшээтэй байнa, тэдэ булта таанадтал адли хүнүүдээр бэшэгдэнэ, заhагдана. Тиимэhээ манай сайтда таатай морилогты! Эндэ бэшэгдээгүй гү үгүүлэл бэшэжэ, али баа бэшэгдэhэн үгүүлэлнүүдые заhажа, туhалжа хабаадалсагты!

wikiHow ондоо хэлэнүүд дээрэ: عربي, català, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Português. Таанар шэнэ wikiHow түрэлхи хэлэн дээрэ эхилэгты.Article Info

Categories: WikiHow Language Projects

Thanks to all authors for creating a page that has been read 158 times.