Edit

wikiHow:Buryat wikiHow Project/About wikiHow

wikiHow тухай

EditwikiHow гээшэ ямар удхатайб?

wikiHow гээшэ олон хүнэй хэhэн ажал юм. Гол зорилгынь гэхэдэ – дэлхэй дээрэ эгээл томо, эгээл hонирхолтой how-to – буряадаар «Яажа» - гэhэн асуудалай харюу байха. Эдэ заабаринууд багша шэнги олон хүнүүдые hургаха байха. Шэнэ сагта wikiHow дэлхэйн олон ондоо хэлэнүүд дээрэ хэгдэхэ байха. Эдэ зүбшэлнүүд олон хүнүүдтэ хэрэгтэй болохо. Олон хүнүүд энээниие уншаад, эрдэмээ дээшэлүүлхэ.


hара бүри олон хүнүүд wikiHow уншадаг, шэнэ юумэндэ hурадаг. Таанар өөhэдынгөө эрдэм мэдэсые энэ сайт руу оруулаа hаа, олон элдэб хүнүүдтэ туhалхат. Ондоо юумэ мэдэхэеэ hанабал, wikiHow Tour харагты!EditwikiHow яажа хүдэлдэг бэ?

wikiHow сэсэрлиг олон хүнэй хүсөөр арилгагдадаг.


wikiHow гээшэ wiki гэhэн вэб сайт. Тиимэhээ хүн бүри эндэ бэшэжэ ба заhажа шадаха. Хүн бүхэн ямаршье юумые яажа хэхэб гэжэ бэшэжэ шадаха. Хуудаhан бэлэн болоод, ондоо хүн энэ хуудаhые заhабарилүүлжа, хубилуулжа, hайжаруулжа шадана. hүүлдэ энэ хуудаhанай шанар олон хүнэй хүсөөр заатагүй дээшэлхэ юм. Бүхы сайтай хубилалтанууд хуу "recent changes"соо байдаг. Үшөө танда хэрэгтэй статья "page history" соо харагты. Бидэ манай хабаадагшадта этигэнэбди, тиимэhээ wikiHow hайнаар хүдэлдэг. Манай хүнүүд түргөөр вандализм, тэнэг юумэеэ, муухай how-to заабаринуудые үгы болгодог.

EditХайшан гэжэ туhалжа болохоб?

wikiHow hайжаруулжа хайрлaгты! Шэнэ үгүүлэлнүүдые браузераар бэдэрэгты. Хэрбээ үгүүлэл дутуу байбал өөhэдынгөө эрдэм мэдэсые оруулагты. Хэрбэеэ грамматикын ба орфографиин талаар алдуунуудые харабал, заhажа болоно.


"Topic not yet covered" олоод, "Create a wikiHow Article" дараад, шэнэ үгүүлэл бэшэгты. Юун тухай бэшэжэ болохоб гээшые "A list of suggested articles" гэhэн хэсэг оложо болохо. Бэшэхынгээ урда тээ, бэдэрээд үзэгты, энэ темэдэ үгүүлэл бэшээтэй байжа магадгүй. Манай сайтын ямаршье үгүүлэл заhажа болоно. wikiHow Tour уншагты, тэндэ сайт тухай дэлгэрэнгы бэшээтэй байха.EditЗарим зүбшэлнүүд

WikiHow-то байхадаа энээниие бү мартагты:

  1. Зохид байгты. Сугтаа хүдэлжэ байhан хүнүүдтэ зохид байгты, хүн бүхэн hайн hанаатай гэжэ этигэгты.
  2. Зоригтой байгты. Туhалхаб гэжэ hанаа hаа, урагшаа!
  3. Элдэбын cпам бү эльгээгты. Гансал үгүүлэл соогоо хэрэглэгдэhэн гадаадын холбоонуудые оруулагты.
  4. Таанадай бэшэhэн юумые ондоо хүнүүд заhажа болохо, тэрэниие бү мартагты. Бэшэhэн үгүүлэлыетнай hайжаруулхын тула заhал хэгдэнэ, гэжэ hанажа байгты.


EditМанай бүлгэмдэ орохо hанаатай гүт?

wikiHow уншахадаа, заhахадаа, шэнэ үгүүлэлнүүдые бэшэхэдээ регистраци танда хэрэггүй. Харин регистрацитай болобол, манай сайтда шадалтнай ехэ болохо. Регистраци хэхэ гээ hаа Special:Userlogin дарагты (баруун дээдэ углууда байxа)

EditwikiHow түрэл хэлэн дээрэe оршуулжа шадаха гүб?

Тиимэ! Мүнөө wikiHow ехэнхидээ англи хэлэн дээрэ бэшээтэй байна. wikiHow заатагүй хүн бүхэнэй ойлгохоор, хэлэн бүхэн дээрэ байха ёhотой. Мүнөө wikiHow испан, герман, француз, португал, and голланд хэлэн дээрэ хэгдэжэ байна. Энэ сайтнуудта туhалхын тула, шэнэ үгүүлэлнүүдые бэшэгты, үгтэhэн үгүүлэлнүүдынь шадахал hаа, заhагты. Тэрээнhээ гадна түрэл хэлэн дээрэe шэнэ wikiHow байгуулxын түлөө оролдогты!

EditЯмар hонин бэ, мэдээжэ байгты

The wikiHow Herald ба forums уншаа hаа таанар манай бүхы hонин ба хубилалтануудые мэдэхэт. WikiHow Herald танай хуудаhан руу шэнэ мэдээсэлые эльгээжэ болохо.EditCreative Commons лицензитай

wikiHow сайт соо бүхы юумэн Creative Commons лицензитай юм. Эмхи бүхэн, хүн бүхэн энэ лицензeeр wikiHow сайтай контент коммерческа бэшэ зорилгонуудaaр сүлөөтэйгөөр хэрэглэжэ шадаxа. Манай гол зорилго гэхэдэ үшөөл олон хүн манай заабаринуудаар ажабайдалаа хүнгэрүүлжэ шадааhай гэжэ.EditwikiHow хододоо түлбэригүй байха

Энэ дэлхэй дээрэ хүн бүхэн wikiHow түлбэригүйгөөр уншажа шадана. Зорилгомнай – заабаринуудаарaa олон хүнүүдтэ туhа хүргэхэ, эрдэмээрээ хубаалдалсаха, тиимэhээ манай сайт хододоо түлбэригүй байха.EditwikiHow мүнгэн зөөриие яажа бэдэрдэг бэ?

wikiHow мүнгэн зөөриие өөрөө бэдэрдэг. Бидэ хабаадагшадhаа юуншье хэрэггүй. Бидэ гоё, номгон соносхол шэлэнэбди. Манай сайт дээрэ pop-up соносхол, spyware, scumware г.м. муухай программууд байдаггүй. Манай соносхол нээрээл хомор байна. Юрэдөө, регистрацитай хабаадагшад соносхол харанагүй. Сүлөө байхадаа history of wikiHow ба "is wikiHow a non-profit?" финансын талаар ойлгууламжын үгүүлэлнүүдые уншагты. Эндэ hайнаар бэшээтэй байна.

EditwikiHow ямар программ хангамжа хэрэглэдэг бэ?

wikiHow гэхэдэ сүлөөтэй сайт MediaWiki туhаламжаар байгуулагдаhан байна. Иимэ MediaWiki ондоо сайт соо Wikipedia гэхэ мэтэ хэрэглэгдэдэг юм. MediaWiki гэhэн ГНУ cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй байна. Таанар энэ сүлөөтэй копия хэрэгтэй болобол, энэ үгүүлэл харагты.

EditwikiHow би яажа хандахаб?

Юрын асуудалнууд ба туhаламжа
Сониной асуудалнууд
Онлайн туhаламжа
Шуудан

wikiHow
1010 El Camino Real, Suite 325
Menlo Park, California 94025

Эрхим үгүүлэлнүүд - wikiHow Herald
Администраторай hунгалта

Article Info

Categories: WikiHow Language Projects

In other languages:

العربية: عن ويكي هاو, Français: À propos de wikiHow, Nederlands: Over wikiHow, Português: Sobre o wikiHow, Español: Acerca de wikiHow

Thanks to all authors for creating a page that has been read 152 times.